Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Địa chỉ: Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi